СМАРТ - Цели и задачи
reddit credible essay writing service Studybay Review Reddit reddit.com us based research paper writing service

Цели

Фондация СМАРТ работи за общество, в което всеки младеж има възможността да открие пълния си потенциал, да намери удовлетворение и да постигне успешна реализация на пазара на труда чрез развиване на „меките“ си умения.

Основни цели на фондацията:

- Популяризиране на неформалното образование с фокус компетенциите и уменията, които могат да бъдат придобити чрез него;

- Подобряване удовлетвореността и „меките умения“ на обществото;

- Подпомагане на младежи, търсещи кариерно развитие;

- Защита на гражданските и човешките права на хора в затруднено и/или неравностойно положение;

- Развитие и утвърждаване на духовните ценности в гражданското общество;

 

Задачи

- Насърчаване и подпомагане на доброволчеството, неформалното образование и гражданската активност сред младите и активните възрастни;

- Насърчаване и подпомагане на личностната и професионална реализация на младежи и възрастни, включително на такива, които са в затруднено и/или неравностойно положение;

- Мотивиране на младите хора да изразяват гражданска позиция и повишаване формите на участие на младите хора в процеса на взимане на решения;

- Подкрепа на младежи и възрастни в усилията им за подобряване на тяхното развитие и развитието на общността, включително търсене и изграждане на подходящи партньорства в тази насока;

- Взаимодействие с местни, национални и международни правителствени и неправителствени структури за постигане на целите на фондацията и осигуряване на устойчивост на резултатите;

- Подпомагане развиването на толерантност и приемственост между поколенията;

- Подпомагане развиването на умения за здравословно общуване;