Накратко за Фондация СМАРТ

Фондация СМАРТ е кауза, устрем и идеи, събрани в една неправителствена организация. Регистрирани сме по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Личната удовлетвореност, успешната реализация и социалните и „меки“ умения на младежите са сред ключовите идеи, които ни движат напред в работата ни. Ние вярваме, че именно развиването на лични и професионални качества у младите хора са предпоставки за разкриване на пълния им потенциал, а оттам и за формирането на здраво и активно общество.

Усилията ни са насочени към разработване и реализиране на проекти, програми и модели на неформално образование, насочени към млади хора, които целят личностно израстване, подобряване на взаимоотношенията и комуникацията им, кариерното им развитие и условията на живот, като по този начин повишим общото им благосъстояние.

Във всички свои действия ние се ръководим от принципите за стимулиране на младежката активност и гражданското участие, промотиране на доброволчеството и насърчаване на междукултурния диалог.