*/ ?>
Проект „За преодоляване на социалната изолация на хората с тревожни разстройства“
София, България
Предстоящ проект

Фондация СМАРТ разработи проект „За преодоляване на социалната изолация на хора с тревожни разстройства“ чрез повишаване информираността на населението. Той ще има национален обхват, но част от дейностите по него са предвидени за градовете София, Ябланица, Тетевен, Луковит, Троян, Ловеч и Плевен.

Основната му цел е преодоляване и предотвратяване на социалната изолация и дискриминация на хората с тревожни разстройства чрез промяна на негативните нагласи и повишаване информираността на населението.

Специфичните цели са да предоставим полезна и достъпна информация за особеностите и начините за справяне със симптомите на тревожните разстройства, да представим ефективни техники за лечение, базирани на опита и съвременните изследвания в областта на тревожността, да повишим информираността и разбирането на хората за негативните последствия от пасивността и премълчаването на проблемите, свързани с тревожността.

В тази връзка планираме следните дейности:

Национално проучване сред специалисти, работещи с хора с тревожни разстройства (психиатри, психотерапевти, психолози и невролози), което ще обхване общо около 100-150 души. Дейността включва разработване на въпросник, събиране, обработване и предоставяне на информация, чиято цел е да се установят:

 • Демографски и социален профил на хората, които страдат от някакъв вид тревожно разстройство и търсят специализирана помощ за решаване на своя проблем
 • Видовете тревожни разстройства, за които се търси помощ (депресии, панически разстройства, социална фобия, различни видове фобии, посттравматични разстройства, обсесивно-компулсивни разстройства, хранителни разстройства, генерализирано тревожно разстройство и др.)
 • Нивото на информираност на пациентите относно проблематиката и адекватност при избора на специалист
 • Ниво на готовност за участие от страна на пациентите при лечението им, често срещани проблеми и съпротиви при работата с отделни групи пациенти
 • Оценката на специалистите за ролята и мястото на семействата на пациентите в процеса на лечението им
 • Видове практики (техники) за лечение на отделните видове тревожни разстройства, прилагани от специалистите, и нива на ефективно въздействие

Проучването ще продължи около 2 месеца и впоследствие ще бъде разработена и отпечатана брошура с информация за резултатите от него, която ще се разпространява по време на семинарите. 
Очакваме това проучване да даде детайлна представа за онези слоеве от населението, които имат подобни проблеми и полагат системни усилия или спорадични и предпазливи мерки за разрешаването им. В своята всекидневна практика специалистите от проучваните групи имат детайлен поглед върху хората с подобни проблеми, върху тяхното реално състояние, а освен това получават от тези хора автентична информация какво са предприемали досега, за да се справят с проблемите си. В този смисъл проучването сред специалисти би дало адекватна информация за цялата съвкупност на хората, които са осъзнали проблема си и в някаква степен са предприели мерки за разрешаването му.

Организиране на серия семинари на тема „Искам да съм щастлив!“
Фондация СМАРТ ще организира и проведе 6 семинара на тема „Искам да съм щастлив!“ в градовете Ловеч, Ябланица, Тетевен, Луковит, Троян, Плевен. Подготовката им ще включва:

 • Срещи с представители на общинската здравна администрация с цел официална оценка на състоянието на населението в града и близката околност по отношение на разпространението на тревожни разстройства, тяхното лечение, проблемите пред специалисти и пациенти
 • Срещи с практикуващи в населените места специалисти (психиатри, психолози, невролози, психотерапевти) относно най-често срещаните тревожни разстройства, тяхното лечение, съпротивите на пациентите, специфичните реакции на близки и семейство, влиянието на стигмата
 • Срещи с пациенти за тяхната гледна точка (при гарантиране на анонимността им)
 • Срещи с местни журналисти, пишещи на социална тематика, с оглед издигане на нивото им на познаване на проблематиката на тревожните разстройства и на интереса им по темата
 • Подготовка и провеждане на десетдневни ПР-кампании в местните медии и провокиране на интерес за присъствие на семинарите чрез информационни материали. Те ще бъдат предназначени за хора с тревожна симптоматика, за близки на хора с подобни проблеми, за специалисти, работещи в тази сфера, и представители на медиите. Ще бъдат поканени лектори (психотерапевти/психолози), които ще запознаят участниците с най-често срещаните симптоми на тревожността и общите индикации кога тези симптоми започват да стават критични и кога става опасно невземането на мерки, кога и към какъв специалист е препоръчително да се обърне човек с подобна симптоматика, как бе трябвало да реагира прякото обкръжение на човек с подобни проблеми, какво е значението на разбирането и емпатията. Лекторите ще дадат примери за добри практики при лечението на тревожни разстройства с цел създаване на чувство за сигурност у лекувания. На семинарите ще бъдат представени резултатите от проучването. Като допълнение, Фондация СМАРТ ще представи обобщена информация от предварителната подготовка на семинарите. Основните акценти ще бъдат оформени на достъпен език в дипляна.

Населените места от област Ловеч се характеризират с висока безработица, наличие на значителен брой хора с основно и под основно образование (съответно ниска квалификация) и нисък БВП на глава от населението (под средното за страната). Описаните отрицателни характеристики на региона повишават риска от възникване и нарастване на тревожните разстройства сред местните жители. Целта на планираните семинари е да се представи на местното население от северозападния регион ясна и достъпна информация за тревожните разстройства, в резултат на което хората да придобият умения за разпознаване и за справяне със симптоматиката. Тенденциите за повишаване на тревожността на нацията налагат популяризиране на проблема като превантивен способ за опазване на психичното здраве на българите.

Представяне на ефективен европейски модел за лечение на хора с тревожни разстройства
В рамките на тази дейност ще бъде организиран семинар в гр. София, на който ще бъде представен моделът за лечение на тревожни разстройства, разработен и практикуван от „Центъра за тревожни разстройства и травми“ (The Centre for Anxiety Disorders and Trauma) в Лондон, Великобритания. Моделът за лечение включва техники от когнитивната и поведенческата терапия. Ще поканим за лектор представител на лондонския център, към който ще може да се задават конкретни въпроси от практиката. На семинара ще бъдат поканени психолози, психотерапевти, невролози, психиатри, представители на неправителствения сектор, работещи в областта на тревожните разстройства, служители на институции, имащи отношение към проблема, както и представители на медиите. Участниците ще получат брошура с подробна информация за модела на лечение.

Един от основните методи за положително развитие на страните членки в рамките на Европейския съюз е обмяната на добри практики. Моделът за лечение на тревожни разстройства, разработен и практикуван от лондонския „Център за тревожни разстройства и травми“, е доказал своята ефективност не само в Англия, но и в други европейски страни. Неговото популяризиране, адаптиране и прилагане в България ще доведе до по-успешно справяне и намаляване на отрицателните последици, възникнали в резултат на тревожните разстройства.

Публичност на проекта
По време на изпълнението на проекта непрекъснато ще бъде предоставяна  информация за провежданите дейности, за целите и резултатите от тях, както и за източниците на проектовото финансиране.

След изпълнението на проектните дейности Фондация СМАРТ ще продължи да надгражда и развива получените резултати. В по-дългосрочен план Фондацията планира едно по-задълбочено проучване на национално ниво, което да обхване не само специалистите, но и населението като цяло. Резултатите от това проучване ще бъдат разпространени до всички институции, здравни съвети и общински служби, свързани с работата по проблема за тревожните разстройства. Те ще бъдат публикувани на интернет страницата на Фондацията и ще се актуализират непрекъснато. Провеждането на серия от семинари и разпространението на добрите практики ще продължи и в други градове. Създаденият в рамките на проекта първоначален контакт с лондонския център ще доведе до създаването на по-тесни партньорски взаимоотношения и едно успешно сътрудничество.

снимки
*/ ?>
ПИШЕТЕ НИ
Фондация СМАРТ
с. Пещерна 5780,
общ. Луковит, обл. Ловеч
ул. „Васил Левски“ №1А
клон СОФИЯ
ул. „Смолянска“ №24-28
тел.: (02) 953 07 23
тел./факс: (02) 851 38 88
smart@smart-f.eu
*/ ?>
Фондация СМАРТ | SMART foundation
Proudly powered by WordPress.
*/ ?>